Thursday, October 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Article

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

October 03, 2021 09:24 PM

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਫਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ. ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ. ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇਗੀ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਤੋਮਨਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਥਾਨ ਕੀਮਤੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, "ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਲੇਖਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ।ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲਓ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਨੋ -ਦਿਨ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਸਹਿ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ. ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੰਝੂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਗਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਥੇਲੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ. ਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ asਲਾਦ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਥਾਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ earਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਬੁ oldਾਪੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ.ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ. ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਸੁੰਨਤ ਹੈ. ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ. ਸਦੀਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਫਨ ਨਾਲ rੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ. ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Have something to say? Post your comment