Tuesday, September 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਸੱਚਾ ਕਿਰਤੀ - ਬਿੰਦਰ ਸਾਹਿਤ

September 02, 2021 11:41 PM
ਸੱਚਾ ਕਿਰਤੀ
 
ਪੰਡਿਤ ਧੂਫ  ਲਗਾ ਰਿਹਾ
ਪਾਠੀ  ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾਂ   
 
ਕਿਰਤੀ  ਹੰਬਲਾਂ  ਮਾਰ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ  ਰੁਸ਼ਨਾ  ਰਿਹਾ 
 
ਕਦਰ ਕਰੇ ਓ ਕਿਰਤ ਦੀ
ਮੁੜਕੇ ਦਾ  ਮੁੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ
 
ਸਭ ਨੂੰ   ਹਿੱਸਾ   ਵੰਡ  ਕੇ
ਰੁੱਖਾ   ਮੀਸਾ  ਖਾ  ਰਿਹਾ
 
ਭਜਨ  ਕੀਰਤਨ ਭੁੱਲ ਕੇ
ਹਾਸੇ ਜੱਗ ਦੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ
 
ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ  ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ
ਰੂਹ ਦਾ  ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ
 
ਧਰਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ
ਗੀਤ ਸਾਂਝ  ਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ
 
ਨਦੀ ਸਰੋਵਰ ਘਰ ਵੱਗਣ
ਰੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ
 
ਤੀਰਥ  ਘਰ  ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ
ਜੰਨਤਾ  ਨੂੰ  ਸਮਝਾ  ਰਿਹਾ
 
ਸਦੀ ਇਕੀਵੀਂ  ਚੜ ਗਈ
ਸੁਤਿਆਂ ਤਾਂਈ ਜਗਾ ਰਿਹਾ
 
ਮਜੵਬਾਂ  ਰਲ਼  ਕੇ  ਜੋ  ਰਚੇ
ਕਿਲੇ ਨਫਰਤੀ ਢਾਹ ਰਿਹਾ
 
ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੇ
ਮੁਹੱਬਤੀ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ 
 
ਲਾਲ  ਝੰਡਾ  ਅੱਜ ਬਿੰਦਰਾ
ਵੇਖ  ਜਗਤ  ਤੇ  ਛਾ ਰਿਹਾ
 
ਬਿੰਦਰ ਸਾਹਿਤ

Have something to say? Post your comment